Szkolenia wstępne BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy, tzw. szkolenia wstępne Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy
 zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci.
Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Celem szkolenia wstępnego jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Szkolenie wstępne dzieli się na część ogólną - zwaną instruktażem ogólnym, który przeprowadza pracownik służby bhp oraz część przeprowadzaną na stanowisku pracy - zwaną instruktażem stanowiskowym, które przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca.

Odbycie szkolenia wstępnego bhp należy udokumentować poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego. Kartę tę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B.

Przy organizacji szkoleń wstępnych zapewniamy:
  • programy szkolenia dla określonych grup stanowisk,

  • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,

  • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,

  • tworzenie dokumentacji ze szkolenia w postaci Kart szkolenia.

Kontakt z nami


"Moltar" Ewelina Sobczak
ul. Okrężna 10 lok. 8
56-400 Oleśnica

+48 691 791 162
+48 539 999 459

moltar@moltar.eu