Szkolenia okresowe BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zorganizować okresowe szkolenia bhp dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenia okresowe są powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i  muszą je odbyć:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych → nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy związane jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp → nie rzadziej niż raz na 6 lat.

WAŻNE
Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub do 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników.

Szkolenie okresowe bhp jest zakończone egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone zaświadczeniem, które należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika.

Przy organizacji szkoleń okresowych zapewniamy:
  • programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
  • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,
  • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,
  • właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Kontakt z nami


"Moltar" Ewelina Sobczak
ul. Okrężna 10 lok. 8
56-400 Oleśnica

+48 691 791 162
+48 539 999 459

moltar@moltar.eu